Bộ sưu tập ảnh Trường Đại học Nha Trang - Nha Trang University Gallery

60 năm NTU

Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 2
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 2
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 3
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 3
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 4
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 4
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 5
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 5
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 6
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 6
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 7
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 7
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 8
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm 8
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm_8
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm_8
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm_9
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm_9
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm_gala
Trương Trọng Ánh_lễ kỷ niệm 60 năm_gala